اولین آزمون اختبار کتبی کانون وکلای دادگستری استان یزد در محل کانون برگزار شد.

 اولین آزمون اختبار کتبی کانون وکلای دادگستری استان یزد

اولین آزمون اختبار کتبی کانون وکلای دادگستری استان یزداولین آزمون اختبار کتبی کانون وکلای دادگستری استان یزد