کانون وکلای دادگستری استان یزد

0

کمیسیون

کمیسیون های فعال

کانون وکلای دادگستری استان یزد

0

کارآموز وکالت

کارآموزان فعال تحت آموزش 

کانون وکلای دادگستری استان یزد

0

وکیل پایه یک

وکلای پایه فعال یک شاغل 

کانون وکلای دادگستری استان یزد

0

جلسات

جلسات دوره چهارم هیات مدیره

کانون وکلای دادگستری استان یزد