کانون وکلای دادگستری استان یزد

اعضای کمیسیون پژوهش

 

وکیل مهدی رحمانی منشادی (مسئول)
وکیل علی دهقان اشکذری (دبیر)
وکیل سیمین حاجی محمدی (منشی)
وکیل دکتر محمد مهدی برغی
وکیل الهام السادات شفیعی
وکیل دکتر امیر محمد صدیقیان
وکیل دکتر سید مهدی منصوری