کانون وکلای دادگستری استان یزد

اعضای شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری استان یزد

 

رئیس: وکیل حسین خوانین زاده

دادرسان اصلی:
وکیل علیرضا باقری
وکیل سید علیرضا مدرسی

دادرس علی البدل:
وکیل عظیم ایزدپناه

 

 

اعضای شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری استان یزد

 

 

 

رئیس: وکیل محمدرضا یزدی نظری نژاد

دادرسان اصلی:
وکیل مجید دهقان چناری
وکیل محمدرضا لطف اللهی

دادرس علی البدل:
وکیل زهره ملک زاده