کانون وکلای دادگستری استان یزد

نظامنامه قانون وکالت                                                                              قانون وکالت

 

مقررات حق الوکاله                                                                                قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت

 

متن لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری                                      قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا

 

قانون تسهیل کسب و کار                                                                      آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون

 

آیین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی                                                          آیین نامه تعرفه حق الوکاله

 

آیین نامه اجرایی ماده 10 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا                          آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا

 

آیین نامه 1400 کانون وکلا                                                                      اصلاحیه آیین نامه 1400 کانون وکلا

 

 

 

پروانه ساخت احداث بنا                                                                          قرارداد مورخ 1401.04.15

 

متمم قرارداد 1401.04.15