کانون وکلای دادگستری استان یزد

اعضای هيات مديره دوره سوم كانون وکلای دادگستری استان یزد

۱- دکتر علی زارع مهرجردی (رئیس)
۲- اکبر صدری یزدی (نایب رئیس)
۳- محمدرضا جعفری ندوشن (بازرس)
۴- رامین رحمت زاده (عضو هیات مدیره)
۵- محمد حسین سلیمیان (دبیر هیات مدیره)