کانون وکلای دادگستری استان یزد

اعضای هيات مديره دوره سوم كانون وکلای دادگستری استان یزد

از ابتدای دوره سوم تا تاریخ: 1401/04/09

۱- دکتر علی زارع مهرجردی (رئیس)
۲- اکبر صدری یزدی (نایب رئیس)
۳- محمدرضا جعفری ندوشن (بازرس)
۴- رامین رحمت زاده (عضو هیات مدیره)
۵- محمد حسین سلیمیان (دبیر هیات مدیره)

 

از 1401/04/09 تاکنون

1- محمدرضا جعفری ندوشن (رئیس)

۲- اکبر صدری یزدی (نایب رئیس)

3- رامین رحمت زاده (بازرس)

4- دکتر علی زارع مهرجردی (عضو هیات مدیره)

۵- محمد حسین سلیمیان (دبیر هیات مدیره)