کانون وکلای دادگستری استان یزد

اعضای هيات مديره دوره سوم كانون وکلای دادگستری استان یزد

۱- دکتر علی زارع مهرجردی  (رئیس)
۲- اکبر صدری یزدی (نایب رئیس)
۳- رامین رحمت زاده (بازرس)
۴- محمدحسین سلیمیان (دبیر هیات مدیره)
۵- محمدرضا جعفری ندوشن (عضو هیات مدیره)