کانون وکلای دادگستری استان یزد

پرسشنامه عضویت در صندوق حمایت

"*" indicates required fields

تاریخ تولد*
جنسیت*
وضعیت تاهل*
مشخصات افراد تحت تکفل
نام و نام خانوادگی
نام پدر
شماره شناسنامه
تاریخ تولد
محل صدور
نسبت خویشاوندی
ملاحضات
 

1. آیا قبل از صدور پروانه، سابقه خدمت رسمی قضائی و یا خدمت رسمی دولتی داشته اید؟*
در صورت جواب مثبت:
مدت به ماه
تاریخ شروع
تاریخ خاتمه
محل خدمت
توضیحات
 
Max. file size: 128 MB.
2. آیا در حال حاضر عضو هیئت علمی دانشگاه هستید؟*
Max. file size: 128 MB.
3. آیا در حال حاضر بازنشسته یا وظیفه بگیر هستید؟*
Max. file size: 128 MB.
4. آیا جانباز یا آزاده هستید؟*
Max. file size: 128 MB.

نشانی محل سکونت
نشانی محل کار
Max. file size: 128 MB.
Max. file size: 128 MB.
Max. file size: 128 MB.
Max. file size: 128 MB.
Max. file size: 128 MB.
Max. file size: 128 MB.
Max. file size: 128 MB.
Max. file size: 128 MB.