کانون وکلای دادگستری استان یزد

اعضای کمیسیون حمایت

 

وکیل احمد بهمنی آقابزرگی
وکیل اکبر پسران
وکیل حسین رمضانی نوق
وکیل جمال قضاوتی